Bốc xếp hàng rời, cẩu nổi

Bốc xếp hàng rời, cẩu nổi

Bốc xếp hàng rời, cẩu nổi

Quản lý và khai thác các phương tiện cần cẩu nổi phát huy thế mạnh: sức nâng lớn, tính cơ động mặt nước cao; Phục vụ xếp dỡ các cấu kiện hàng, thiết bị nặng trong dây chuyền sản xuất của THÀNH ĐẠT SSC đảm bảo an toàn, hiệu quả. Tiến hành các hoạt động xếp dỡ vươn xa đáp ứng đa dạng yêu cầu của khách hàng.

0908 944 022  0908 944 022  0908 944 022